Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

20 Φεβρουαρίου 2016: "Εκδήλωση περιοδικού Νησίδες στο νέο Δέντρο".


 Το περιοδικό τέχνης και λόγου «Νησίδες» και το βιβλιοπωλείο «Το Δέντρο»
σάς προσκαλούν το Σάββατο,
20 Φεβρουαρίου (20.00 – Θ. Σοφούλη 127)
στον 2ο όροφο του βιβλιοπωλείου για την παρουσίαση
«Περιοδικό Νησίδες: παρατηρήσεις σε μια διαδρομή δεκατριών τευχών».

Τιμητικός καλεσμένος της βραδιάς θα είναι
ο ποιητής κι επί σειρά ετών εκδότης
του περιοδικού «Πλανόδιον» (1986-2012)
Γιάννης Πατίλης.
Θέμα της ομιλίας του:
«Λογοτεχνικό περιοδικό: μια ιδιαίτερη κοινωνική μορφή του Μικρού Τύπου-Κρίσιμες θεματικές»


Βιογραφικό σημείωμα:
Γι­ά­ν­νης Πα­τί­λης (Αθή­να, 1947). Σπού­δα­σε Νο­μι­κά και Νε­ο­ε­λ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γία στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών. Ερ­γάστηκε ως φι­λό­λο­γος στη Μέ­ση Εκ­παί­δευ­ση. Δη­μο­σί­ευ­σε εννέα συ­λ­λο­γές ποι­η­μά­των και δύο συγκεντρωτικές. Τελευταία ποιητικὴ συλλογή του: Εικόνες από μια νέα (Gutenberg, Α­θή­να, 2015). Ε­πι­με­λή­θη­κε την έ­κ­δο­ση: Άγ­γε­λου Θ. Ση­μη­ρι­ώ­τη, Τα Ποι­ή­μα­τα [1893-1943], Τό­μοι Α΄+Β΄ (με την Έλ­σα Λι­α­ρο­πού­λου, Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Νέ­ας Ι­ω­νί­ας Ατ­τι­κής, Νέ­α Ι­ω­νία 1995) και δημοσίευσε δύο τόμους δοκιμίου-κριτικής. Υπήρ­ξε συ­νι­δρυ­τής του πε­ριο­δι­κού Το Δέν­τρο (1978), συ­νε­κ­δό­της των πε­ριο­δι­κών Νή­σος, Μου­σι­κή και Ποίη­ση (1983-85) και Κρι­τι­κή και Κεί­με­να (1984-85), και εκδότης του περιοδικού Πλα­νό­δι­ο­ν (1986-2012). Τον  Α­πρί­λιο του 2010 ιδρυσε τον ι­στό­τοπο για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι τον οποίο συνδιευ­θύ­νει με την Ηρώ Νικοπούλου.